LLICÈNCIA DEL PRODUCTE DE PROGRAMARI

LLICÈNCIA DEL PRODUCTE DE PROGRAMARI

El Producte de Programari està protegit per les lleis de copyright, les lleis de copyright de programes informàtics i els tractats de copyright internacionals, així com per la resta de tractats i lleis de propietat intel·lectual. El Producte de Programari es cedeix mitjançant una llicència, de manera que els drets de propietat del producte no es transfereixen a Vostè. Qualsevol dret que no es concedeixi a Vostè de forma expressa en el Contracte de Llicència, queda reservat a INEDIT SOFTWARE, S.L.

 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA

INEDIT SOFTWARE, S.L. (“INEDIT”) li concedeix una llicència de programari subjecta als termes i condicions següents:

Instal·lació i ús

INEDIT li concedeix el dret d’instal·lar i usar el Producte de Programari en un dispositiu que compti amb un sistema operatiu adquirit de manera legal i legítima. INEDIT li concedeix una llicència limitada, no exclusiva i no transferible per a instal·lar i utilitzar una còpia del Producte de Programari en un únic dispositiu, subjecte als termes i condicions d’aquest Contracte de Llicència. En l’abast que permetin les lleis aplicables, no està permès qualsevol altre ús, reproducció, modificació o distribució del Producte de Programari, i el Producte de Programari no es llogarà. Si està instal·lant aquesta còpia del programari com a actualització de manteniment o actualització de versió d’una versió anterior del mateix Producte de Programari instal·lada en el mateix dispositiu, els seus drets concedits en el Contracte de Llicència anterior del Producte de Programari han vençut i qualsevol ús que faci del Producte de Programari (incloses les versions anteriors) es regirà exclusivament d’acord amb els termes del nou Contracte de Llicència.

Actualitzacions automàtiques

El Producte de Programari pot descarregar i instal·lar actualitzacions automàticament en l’abast que permetin les lleis aplicables. Aquestes actualitzacions tenen com a finalitat millorar, ampliar i desenvolupar els serveis d’INEDIT; poden consistir en solucions d’errors de programació, millores de funcions, nous mòduls de programari o versions completament noves, i poden incloure revisions dels termes i condicions d’aquest Contracte de Llicència. Com a part de l’ús dels Serveis, Vostè accepta rebre (i permet al programa d’actualització que li faci arribar) les actualitzacions esmentades. El Contracte de Llicència s’aplica a qualsevol actualització de manteniment, actualització de versió o funció addicional que no es distribueixi amb el seu propi contracte de llicència o acord d’altre tipus. INEDIT no estarà obligat, en virtut del Contracte de Llicència, a proporcionar cap actualització de manteniment, actualització de versió o funció addicional per al Producte de Programari. Cal que consulti periòdicament la versió en línia d’aquesta Llicència de Programari per a comprovar si hi ha revisions aplicables al seu ús del Producte de Programari.

Còpia de seguretat

Pot realitzar una còpia del Producte de Programari només com a còpia de seguretat o d’arxiu, i sempre i quan respecti els termes i condicions del Contracte de Llicència.

Emmagatzematge i ús en xarxa

També pot desar o instal·lar una còpia del Producte de Programari en un dispositiu d’emmagatzematge, com un servidor de xarxa, a fi d’utilitzar el Producte de Programari en el seu dispositiu només en l’àmbit d’una xarxa interna. Tanmateix, està obligat a adquirir i destinar una llicència per a cada dispositiu en el qual utilitzi el Producte de Programari des del dispositiu d’emmagatzematge. Les llicències del Producte de Programari no es poden compartir o utilitzar al mateix temps en diferents dispositius.

Copyright

El Producte de Programari està protegit per les lleis de copyright i els tractats de copyright internacionals, així com per la resta de tractats i lleis de propietat intel·lectual. INEDIT es reserva tots els drets sobre el Producte de Programari. Vostè reconeix que el Producte de Programari és propietat d’INEDIT, i que està protegit per la legislació de copyright, marques comercials, secrets comercials, patents i qualsevol altra legislació sobre propietat intel·lectual. A més, reconeix i accepta que, segons el que s’ha acordat entre Vostè i INEDIT, INEDIT posseeix i seguirà posseint tots els drets, títols i participacions del Producte de Programari, inclosos els drets de propietat intel·lectual corresponents, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual aplicable. Aquest Contracte no li concedeix la propietat sobre cap participació del Producte de Programari, sinó només un ús limitat i revocable segons els termes del Contracte.

 

DRETS I LIMITACIONS

No permesa la revenda 
Vostè no podrà distribuir, revendre, disposar de o transferir el Producte de Programari.

Limitacions referents a enginyeria inversa, descompilació i desencadellament

Vostè reconeix que el Producte de Programari en la forma de codi font roman un secret comercial confidencial d’INEDIT i, per tant, accepta no fer ús d’enginyeria inversa, descompilar o desencadellar el Producte de Programari, directament o mitjançant un tercer, així com no intentar esbrinar el codi font del Producte de Programari, excepte si i només en l’abast en què aquesta activitat estigui permesa de forma expressa per la legislació aplicable, no obstant aquesta limitació.

Limitacions referents a la separació de components

El Producte de Programari es concedeix mitjançant llicència com a un producte únic, i les parts dels seus components no es poden separar per al seu ús en més d’un dispositiu.

Restriccions d’exportació

Vostè reconeix que el Producte de Programari està subjecte a les restriccions d’exportació de diversos països. A més, accepta acomplir tota la legislació nacional i internacional aplicable al Producte de Programari, inclosa qualsevol legislació o normativa de restriccions d’exportació aplicable.

Serveis de suport

INEDIT li podrà proporcionar serveis de suport tècnic relacionats amb el Producte de Programari (els “Serveis de Suport”). L’ús dels Serveis de Suport es regeix per les polítiques i els programes d’INEDIT descrits al lloc web per a usuaris, a la documentació online o electrònica o a la resta de materials proporcionats per INEDIT. Qualsevol codi de programari addicional que se li proporcioni com a part dels Serveis de Suport es considerarà part del Producte de Programari i estarà subjecte als termes i condicions d’aquest Contracte de Llicència. En referència a qualsevol informació tècnica que proporcioni a INEDIT com a part dels Serveis de Suport, Vostè accepta que INEDIT pugui utilitzar aquesta informació per als seus propòsits empresarials, inclòs el suport i el desenvolupament dels seus productes. INEDIT no utilitzarà aquesta informació tècnica de cap manera que el pugui identificar a Vostè personalment.

Acompliment amb la legislació

Vostè ha de complir amb totes les lleis aplicables a l’ús d’aquest Producte de Programari.

 

FINALITZACIÓ

Aquest Contracte de Llicència serà efectiu a partir del moment en què Vostè accedeixi al Producte de Programari, no té data de finalització predeterminada i es mantindrà en vigor fins que INEDIT o Vostè finalitzin aquest Contracte de Llicència notificant-ho a l’altra part o fins que el Contracte de Llicència finalitzi de qualsevol altra manera d’acord amb els termes aquí descrits. Si incompleix, o INEDIT té sospites raonables que ha incomplert qualsevol de les disposicions d’aquest Contracte de Llicència, sense limitació de la resta de drets i recursos d’INEDIT reservats de forma expressa, INEDIT podrà, a la seva discreció i sense notificar-li-ho prèviament, interrompre el seu accés al Producte de Programari i posar fi a aquest Contracte de Llicència. Una vegada finalitzat o revocat el Contracte de Llicència, Vostè haurà de destruir totes les còpies del Producte de Programari i de tots els seus components que tingui en la seva possessió (inclosos els suports multimèdia i el material imprès, així com versions anteriors i aquest Contracte de Llicència). Les condicions establertes en aquests paràgraf es mantindran vigents després de la finalització d’aquest Contracte de Llicència. INEDIT es reserva el dret de modificar, suspendre o discontinuar el Producte de Programari de manera total o parcial, en qualsevol moment i sense notificar-li-ho prèviament, i no assumeix cap responsabilitat respecte a Vostè o a tercers derivada de l’exercici d’aquest dret a la seva discreció.

 

MARCA COMERCIAL

Aquest Contracte de Llicència no li concedeix cap dret relacionat amb la marca comercial o marca de servei d’INEDIT. No pot eliminar o modificar cap marca comercial, nom comercial, nom de producte, logotip, copyright o notificació de copyright, marca, símbol o etiqueta que s’inclogui en el Producte de Programari. Aquest Contracte de Llicència no li concedeix el dret d’utilitzar els noms o les marques comercials d’INEDIT. Tot i que es poden permetre marques comercials per als materials impresos generats pel Producte de Programari, aquesta autorització no suposa la cessió mitjançant llicència de la propietat de les marques comercials. Tal com s’ha descrit anteriorment, aquest Contracte de Llicència no li concedeix el copyright del Producte de Programari.

 

GARANTIA LIMITADA, LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT I DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

INEDIT ofereix una garantia sobre el Producte de Programari durant un període de noranta (90) dies a partir de la data de la compra original d’una llicència del Producte de Programari a un distribuïdor autoritzat o directament a INEDIT, o bé durant el nombre de dies mínim des de la data de la compra original que estableixi la legislació aplicable a la jurisdicció on Vostè hagi adquirit el Producte de Programari, el que suposi un període més llarg. INEDIT no assumeix cap responsabilitat per qualsevol conseqüència causada per una negligència de Vostè. Les garanties i els descàrrecs de responsabilitat que es descriuen en aquest paràgraf es denominen de manera conjunta la “Garantia Limitada”. INEDIT li garanteix a Vostè (i només a Vostè) que el Producte de Programari funcionarà correctament d’acord amb la documentació que l’acompanya (si n’hi ha) durant un període de noranta (90) dies a partir de la data de la compra original d’una llicència del Producte de Programari a un distribuïdor autoritzat o directament a INEDIT (la “Data de Compra”). Les garanties implícites del Producte de Programari, fins a l’abast exigible per la legislació aplicable, es limiten a noranta (90) dies a partir de la Data de Compra. Alguns països no permeten limitacions respecte a la durada de les garanties implícites, de manera que les limitacions anteriors poden no aplicar-se a Vostè.

Fins al màxim abast permès per la legislació aplicable, el Producte de Programari s’ofereix tal qual (“as is”), segons disponibilitat, depenent de la ubicació (“where is”) i sense garanties de cap mena. INEDIT no assumeix cap representació o garantia de cap mena, ja sigui expressa o implícita, referent al Producte de Programari, i rebutja específicament qualsevol garantia, incloses, sense cap limitació, totes les garanties implícites de comercialitat, qualitat satisfactòria, idoneïtat per a un propòsit particular i no infracció. Sense limitació dels descàrrecs de responsabilitat anteriors, INEDIT no assumeix cap representació o garantia en relació amb els fets següents:

  1. Que l’ús del programari no provocarà cap dany, inclosa la pèrdua de dades, en el seu equip o dispositius, en qualsevol servei o programari que utilitzi el seu equip o dispositius, o en qualsevol aplicació o contingut desats en el seu equip o dispositius.
  2. Que el Producte de Programari (i) funcionarà de manera puntual i segura, i sense interrupcions ni errors; (ii) sempre estarà disponible o lliure de components danyosos o errors, o (iii) serà immune (inclòs el contingut que Vostè transfereixi) a l’accés no autoritzat.

 

Vostè accepta utilitzar el Producte de Programari sota la seva pròpia responsabilitat. La Garantia Limitada serà invàlida si la fallada del Producte de Programari és resultat d’un accident, ús abusiu, aplicació indeguda, ús del Producte de Programari de manera diferent de la que es descriu en la documentació publicada per INEDIT, ús del Producte de Programari en combinació amb altres productes de programari que no s’hagin descrit com a compatibles en la documentació publicada per INEDIT o bé si Vostè infringeix les condicions d’aquest Contracte de Llicència. Aquesta garantia li atorga a Vostè una sèrie de drets legals específics, a més dels quals pot tenir altres drets, depenent de la jurisdicció. Cap particular (excepte un representant d’INEDIT degudament autoritzat) ni cap distribuïdor o revenedor minorista té dret a modificar o a fer addicions sobre cap representació o descàrrec dels esmentats anteriorment.

 

Limitació de responsabilitat

Fins a l’abast màxim permès per la legislació aplicable, INEDIT no serà responsable, en cap cas, de possibles danys especials, fortuïts, indirectes o derivats de qualsevol mena (inclosos, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis empresarials, interrupció del negoci, pèrdua d’informació empresarial o qualsevol altra pèrdua econòmica) deguts a l’ús o a la impossibilitat de fer ús del Producte de Programari, fins i tot si INEDIT ha estat advertit de la possibilitat que es produïssin els danys esmentats. En tots els casos, la responsabilitat total d’INEDIT en el marc de qualsevol disposició d’aquest Contracte de Llicència estarà limitada a la quantitat pagada per Vostè pel Producte de Programari d’INEDIT. Alguns països no permeten l’exclusió o limitació dels danys fortuïts o derivats, de manera que les limitacions anteriors poden no aplicar-se a Vostè.

 

CONSENTIMENT PER A L’ÚS DE LES SEVES DADES

Vostè accepta que INEDIT pugui recopilar informació sobre el seu dispositiu, com els identificadors del dispositiu, el nom del model, el codi del client, el codi i tipus de la xarxa, l’enregistrament de l’accés, l’adreça IP, la data en què el seu dispositiu es va enregistrar al servidor, el tipus i la versió del programari (inclòs el sistema operatiu que utilitza), la configuració regional i la configuració d’idioma del sistema operatiu, els registres d’instal·lació, eliminació i actualització del programari i les consultes al servidor per a comprovar quin programari està disponible per al Producte de Programari. La informació recopilada es pot transferir a o pot ser accessible des de fora del país on resideix i, per tant, pot estar subjecta a la legislació d’altres jurisdiccions.

Vostè accepta que INEDIT pugui utilitzar aquesta informació d’acord amb la Política de Privacitat d’INEDIT, i també pugui utilitzar aquesta informació d’una forma conjunta que no l’identifiqui personalment a fi de personalitzar els serveis proporcionats per al Producte de Programari per a la seva ubicació (quan correspongui), per instal·lar actualitzacions automàticament, per millorar el rendiment del servidor de servei i per desenvolupar serveis i desenvolupaments de producte d’acord amb les característiques demogràfiques dels usuaris del Producte de Programari. INEDIT només conservarà les dades durant el temps necessari per als propòsits anteriors, o, altrament, durant el temps que sigui necessari per a acomplir les obligacions legals.

 

APLICACIONS DE TERCERS

Algunes aplicacions o serveis de tercers es poden incloure amb o descarregar al vostre dispositiu INEDIT. Aquestes aplicacions o serveis de tercers poden mostrar, incloure o posar a disposició contingut, dades, informació, aplicacions o materials de tercers (Materials de Tercers), o bé proporcionar enllaços a llocs web de tercers. En utilitzar el Producte de Programari, Vostè reconeix i accepta que INEDIT no és responsable de la disponibilitat d’aquestes aplicacions, i tampoc no és responsable ni assumeix cap responsabilitat en relació amb el contingut, la publicitat, els productes, els serveis o qualsevol altre material inclòs o disponible des d’aquestes aplicacions.

INEDIT rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la divulgació d’informació o amb altres pràctiques de tercers proveïdors d’aplicacions. INEDIT rebutja de forma expressa qualsevol garantia en relació amb la recopilació de la seva informació personal per part de tercers proveïdors d’aplicacions o amb l’ús que tercers proveïdors d’aplicacions facin d’aquesta informació personal.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Aquest Contracte de Llicència es regeix per, i s’interpreta d’acord amb, la legislació d’Espanya i Barcelona.

 

GENERAL

Aquest Contracte de Llicència constitueix l’acord complert entre Vostè i INEDIT en referència al Producte de Programari. Cap de les condicions de cap ordre de compra, acceptació, modificació d’oferta o qualsevol document o comunicació que no sigui un acord acceptat expressament per escrit per part d’un representant degudament autoritzat d’INEDIT substituirà, modificarà o anul·larà aquest Contracte de Llicència. Si qualsevol disposició d’aquest Contracte de Llicència resulta ser inaplicable per qualsevol motiu, aquesta disposició es modificarà només en la mesura necessària per fer-la aplicable, i aquesta decisió no afectarà la aplicabilitat d’aquesta disposició sota altres circumstàncies, ni de la resta de disposicions sota qualsevol circumstància. Cap renuncia per part d’INEDIT en relació amb qualsevol infracció de les condicions o disposicions del Contracte de Llicència constituirà una renuncia en relació amb qualsevol infracció anterior o posterior de la mateixa o de qualsevol altra condició o disposició del contracte. Els diversos drets i recursos contemplats en el present document es consideren acumulatius, i cap d’ells no exclou cap dels altres drets i recursos o altres drets i recursos aplicables per llei o en equitat.